Erabiltzaileak administratzea

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Udal kudeaketako sistema informatikoaren erabiltzaileak kudeatzea administrazio elektronikoaren esparruan. Datuak administrazio jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira
Datu motak / Tipos de datos: Identifikazio eta harremanetarako datuak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: DBEO: 6.1.a) interesdunak baimena eman zuen DBEO: 6.1.b) Kontratu bat gauzatzeko beharrezko tratamendua DBEO: 6.1.c) Legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua • 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki araubidearen oinarriak arautzen dituena • 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Enplegatuak - langileak Hornitzaileak Kargu publikoak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Datuak administrazio jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.