Bideozaintza eta kontrola

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Pertsonen, ondasunen eta instalazioen segurtasuna.
Datu motak / Tipos de datos: Datu identifikatzaileak: irudia
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Misioa interes publikoan
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak, oro har
Atxikitze aldia / Periodo de retención: 30 egun
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.