Polizia jarduerak. Atestatuak

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Udaltzaingoaren esku hartze guztiak kudeatzea, besteak beste, konfiskatzeak, lapurtutako eta abandonatutako ibilgailuen kudeaketa, atestatuak egitea (trafiko istripuak eta salaketa penalak, ibilgailuak eta pertsonak), genero indarkeriaren eta etxeko indarkeriaren biktimekin lotutako ekintzak, trafikoa kontrolatzeko kanpainak eta atxilotutako pertsonei buruzko informazioa kudeatzea.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikazio eta harremanetarako datuak Ezaugarri pertsonalen datuak Gizarte egoerari buruzko datuak Akademikoak eta profesionalak Datu kategoria bereziak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Botere publikoak erabiltzea: 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, herritarren segurtasuna babestekoa. 2/1986 Lege Organikoa, martxoaren 13koa, segurtasun indar eta kidegoen gainekoa,
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak eta egoiliarrak, jabeak eta errentariak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Datuak administrazio jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.