Segurtasun arrakalak

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Informazioaren segurtasun arrakalak kudeatzea, ebaluatzea eta jakinaraztea.
Datu motak / Tipos de datos: Segurtasun arrakalarekin zerikusia duten datuak Datu identifikatzaileak, datuak babesteko ordezkariarekin eta/edo informazioa eskuratzeko pertsonekin harremanetan jartzeko datuak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: DBEO: 6.1.c) Tratamenduaren arduradunari aplikatu dakiokeen legezko betebehar bat betetzeko beharrezko tratamendua.
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak oro har, hornitzaileak, langileak (kaltetuak, salatzaileak, legezko ordezkariak)
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Datuak administrazio jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.