Eskubideez baliatzea

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Interesdunek beren datu pertsonalei buruz dituzten eskubideak baliatzeko laguntzaren kudeaketa.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikazio eta harremanetarako datuak 
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: DBEOren 6.1.c) artikulua: legezko betebeharra betetzea. Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamendu Orokorra, 15. artikulua eta hurrengoak. 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa.
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Beren eskubideak erabili nahi dituzten pertsona fisikoak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Datuak administrazio jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.