Marienea elkarteko bazkideak

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Marienea Elkarteko bazkideak kudeatzea, intereseko sustapen komunikazioak bidaltzea.
Datu motak / Tipos de datos: Datu identifikatzaileak: izen-deiturak, jaioteguna, NAN, posta helbidea. Harremanetarako datuak: telefonoa eta helbide elektronikoa
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: DBEO: 6.1.a) Interesdunak baimena eman zuen bere datu pertsonalak helburu zehatz baterako edo batzuetarako erabiltzeko
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak, oro har
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Datuak administrazio jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira. 5 urte gomendatzen da
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.