Lan aholkularitza etxeko langileei

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Lan aholkularitza juridikoa ematea etxeko langileei, bai eta defentsa juridikoa ere administrazioarekiko auzietan edo bestelako auzietan, auzibideetan edo judizioz kanpokoetan.
Datu motak / Tipos de datos: Datu identifikatzaileak: izen-deiturak, IFZ, helbidea, telefonoa, helbide elektronikoa, eskuzko sinadura edo sinadura elektronikoa Pertsonaren ezaugarriak: egoera zibilari buruzko datuak; adina; familiaren datuak; sexua; jaioteguna; nazionalitatea; jaioterria; ama hizkuntza Inguruabar sozialak: ostatuaren ezaugarriak, etxebizitza; egoera militarra; jabetzak, ondasunak; zaletasunak eta bizimodua; klubetako eta elkarteetako kide izatea; lizentziak, baimenak Enpleguaren xehetasunak: kidegoa/eskala; kategoria/gradua; lanpostuak; nominako datu ez ekonomikoak; langilearen historiala Ekonomiko-finantzarioak: diru sarrerak, errentak; inbertsioak, ondarekoak; kredituak, maileguak, abalak; banketxeak; pentsioak, erretiroa; ekonomikoak; nomina; zerga-kenkariak/zergak; aseguruak; hipotekak; subsidioak, mozkinak; kreditu txartelak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: DBEOren 6.1.e) artikulua, tratamendua beharrezkoa da interes publikoan edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak erabiltzean egindako misio bat betetzeko
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Demandatzaileak; demandatuak; legezko ordezkariak; lekukoak; prokuradoreak; notarioak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Datuak administrazio jarduerak irauten duen bitartean tratatuko dira, eta tratamenduaren ondoriozko erantzukizun juridikoen arabera gordeko dira. 5 urte gomendatzen da
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.