Euskara

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Dirulaguntzak euskara ikasteko, euskara sustatzeko, euskaltegietarako, orri korporatiboetarako, webguneetarako, besteak beste.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikazio eta harremanetarako datuak Datu ekonomiko eta finantzarioak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Ahalmen publikoa erabiltzea: DBEOren 6.1.e) artikulua 38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, dirulaguntzei buruzkoa 887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duena
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Erroldatuak, bizilagunak, ikasleak, irakasleak, enpresaburuak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Dirulaguntzen espedienteak. Dirulaguntzaren deialdiaren espedientea etengabe kontserbatzen da. Urte bat ukatutako banakako espedienteetarako eta zortzi urte emandako espedienteetarako
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.