Udalerriko kultur kudeaketa

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Kultur jarduerak eta ekitaldiak kudeatzea eta tramitatzea. Udalak udalerriko ikastetxeen parte hartzearekin antolatutako ekitaldiak kudeatzea.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikazio eta harremanetarako datuak Datu ekonomiko eta finantzarioak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena Espazio publikoak arautzen dituzten ordenantzak Espazio publikoa arautzen duen ordenantza eta Ikuskizunei eta kaleko salmentari buruzko legea
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritar interesduna
Atxikitze aldia / Periodo de retención: 5 urte gomendatzen da. Artxibo orokorrera bidaltzen dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.