Ezkontza zibilaren eskaera

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Ezkontza zibilak kudeatzea, ospakizuna, toki korporazioko kidea esleitzea, tasa eta Erregistro Zibilari jakinaraztea barne.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikazio eta harremanetarako datuak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Legezko betebehar bat betetzea: Kode Zibila, IV. titulua (42 – 107 artikuluak)
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Ezkontideak, lekukoak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, paperean dauden espedienteak udalean gordetzen dira, emanda atera ez direnak artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak dituzte. Kontratu motaren araberako likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.