Osoko bilkurak eta gobernu batzarrak grabatzea

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Osoko bilkurak zabaltzea eta grabatzea
Datu motak / Tipos de datos: Irudia eta ahotsa
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Berariazko baimena
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Osoko bilkurako parte hartzaileak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, paperean dauden espedienteak udalean gordetzen dira, emanda atera ez direnak artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak dituzte. Kontratu motaren araberako likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.