Idazkari nagusiak kide anitzeko organoak tramitatzea (osoko bilkurak, gobernu batzarrak)

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Osoko bilkuren eta gobernu batzarren aktak kudeatzea eta izapidetzea. Deialdiak eta aktak. Landutako gaiak ziurtatzeko ziurtagiriak ere ematen dira.
Datu motak / Tipos de datos: Datu identifikatzaileak Ahotsa
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 46. artikulua Azaroaren 28ko 2568/1986 Dekretuak onartutako Toki Erakundeen Araubide Juridikoaren eta Funtzionamenduaren Erregelamenduaren 109. eta 110. artikuluak Araubide publikoaren araubide juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 1518. artikulua
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak, zinegotziak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, paperean dauden espedienteak udalean gordetzen dira, emanda atera ez direnak artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak dituzte. Kontratu motaren araberako likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.