Dokumentuen egiaztapena

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Datuak kontsultatzea eta erkatzea, egiazkoak direla ziurtatzeko. Kopia zigilatua egitea
Datu motak / Tipos de datos: Identifikazio eta harremanetarako datuak Datu profesionalak eta akademikoak Inguruabar sozialen datuak eta abar
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Botere publikoa erabiltzea: Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 37. artikulua
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Konpultsak eskatzen dituzten pertsonak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, paperean dauden espedienteak udalean gordetzen dira, emanda atera ez direnak artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak dituzte. Kontratu motaren araberako likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.