Kontratazio prozedura

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Kontratazio administratiboa kudeatzea. Kontratazio administratiboaren prozesua kudeatzea eta tramitatzea
Datu motak / Tipos de datos: Identifikatzaileak Pertsonaren ezaugarriak Inguruabar sozialak Akademikoak eta profesionalak Enpleguaren xehetasunak Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Ahalmen publikoa erabiltzea: DBEOren 6.1.e) artikulua 9/2017 Legea, azaroaren 8koa, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Pertsona fisiko interesdunak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Kontratu bakoitzak irauten duen bitartean, paperean dauden espedienteak udalean gordetzen dira, emanda atera ez direnak artxibora bidaltzen dituzte eta/edo suntsitu egiten dituzte. Papera suntsitzeko makinak dituzte. Kontratu motaren araberako likidazioa egin ondoren, artxibora bidaltzen dira.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.