Sarreren eta irteeren erregistroa (HAZ)

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Udalari eta/edo beste erakunde publiko batzuei zuzendutako eskaerak, idatziak eta/edo jakinarazpenak erregistratzea, entregaren eguna eta ordua adierazita. Sail eskudunari eta hirugarren eskudunari igortzea
Datu motak / Tipos de datos: Partikularra identifikatzeko datuak eta, behar izanez gero, ordezkatuarenak eta haren ahalordea.
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Legezko betebeharra, DBEOren 6.1.c) artikulua 39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. 2568/1986 Errege Dekretua, azaroaren 28koa, Toki Entitateen Antolaketaren, Funtzionamenduaren eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onartzen duena 209/2003 Errege Dekretua, otsailaren 21ekoa,
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Udalera jotzen duten edo haren jakinarazpenak jasotzen dituzten pertsona fisikoak, pertsona juridikoen ordezkariak barne. Jakinarazpenak jasotzen edo igortzen dituzten udaleko langileak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Gaur egun ez dago ezer ezarrita, espediente bidez lan egiten da eta haiek ez dira suntsitzen. Kontsideratzen da mugagabe mantendu behar direla paperean eta euskarri elektronikoan.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.