Auzo bitartekaritza eta gazteen lonjak

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Auzo bitartekaritzako kontratuak. Kontratu eredua berrikustea bitartekotza kudeatzen duten hirugarrenekin.
Datu motak / Tipos de datos: Datu identifikatzaileak Datu ekonomiko finantzarioak Egoera sozialen datuak Datu sentsibleak Adingabeen datuak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Legezko betebeharra betetzea, DBEOren 6.1.c) artikulua 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, Toki Erakundeen Biztanleriari eta Lurralde Mugaketari buruzko Erregelamendua onartzen duena.
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Herritarrak, oro har
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Zerbitzua emateko beharrezkoa den bitartean.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.