Nahitaezko diru bilketa

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Betearazpen aldian biltzea udal zergak, tasak, kontribuzio bereziak, prezio publikoak eta zuzenbide publikoko bestelako diru sarrerak eta zehapenak.
Datu motak / Tipos de datos: Datu identifikatzaileak Banku datuak, ondasunen eta eskubideen zerga datuak, datu ekonomikoak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Legezko betebeharra betetzea: DBEOren 6.1.c) artikulua DBEOren 9.2.g) artikulua funtsezko interes publikoa: Zergei eta diru bilketari buruzko araudia
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Ordaintzera behartuak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: 10 urte betearazpen espedientea ixten denetik.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.