Langileen kudeaketa

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Langileen kudeaketa, sustapena eta hautaketa, langileen prestakuntza, nominen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta Udaleko langileentzako gizarte ekintza. Langileen presentziaren kontrola txartelaren bidez, sarbideen kontrola, oporrak, baimenak eta lizentziak kudeatzea. Udaleko langileei, senideei eta langile ohiei ematen zaizkien gizarte laguntzak kudeatzea
Datu motak / Tipos de datos: Identifikatzaileak Pertsonaren ezaugarriak Inguruabar sozialak Akademikoak eta profesionalak Ekonomikoak, finantzarioak eta aseguruenak Ondasunen eta zerbitzuen transakzioak Zehapen penalak Datu kategoria bereziak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: DBEOren 6.1.c) artikulua DBEOren 6.1.b) artikulua DBEOren 9.2.b) artikulua 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki araubidearen oinarriak arautzen dituena 16/1997 Legea, azaroaren 7koa, Euskal Funtzio Publikoari buruzko Legea aldatzekoa 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen Testu Bategina onesten duena.
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Udaleko langileak, funtzionarioak, bitartekoak, lan kontratuko langileak eta senideak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: 10/15 urte inguru izatea gomendatzen da. Langileen artxibo nagusia, Udaletxean bertan, Social Antzokiaren eraikinean, udaletxean bertan, aldi baterako artxibo gisa bulegoak eta lan eremuak
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.