• 60
  Kultura, Gazteria, Aisialdia
 • 603
  Itzulpen Zerbitzua
 • 60629
  Kultura Politikako eta Euskarako diru-laguntzen eskaerak
 • 58
  Kanpainak
 • 58547
  ZAE (Zurrumurruen Aurkako Estrategis) Basauri 2022
 • 68
  Biztanleen errolda eta datu pertsonalak
 • 68171
  Biztanleak altan ematea
 • 68218
  Biztanleek helbidea aldatzea
 • 6846
  Egiaztagiri bereziak
 • 68142
  ARCO eskubideak: datu pertsonalak
 • 68382
  Familiaren erroldatzea
 • 68383
  Banakako erroldatzea
 • 68396
  Errolda-antzinatasun egiaztagiria
 • 68493
  Banakako errolda/Familia-errolda kontsultatzea - Beste administrazio batzuk
 • 68806
  Erroldatze-ziurtagiri bereziaren eskaera
 • 59
  Egiaztagiriak eta dokumentuak
 • 59162
  Ordainketak egunean izatearen egiaztagiria
 • 5956
  Espedientearen kopiak
 • 5926
  Hirigintza zedula
 • 5946
  Egiaztagiri bereziak
 • 5911
  Ezkontza zibila ospatzea
 • 59416
  Dokumentuak CSV bidez egiaztatzea
 • 59202
  Udal Artxiboari kontsultak egitea
 • 64
  Ordainketak, zergak, helbideratzeak, isunak
 • 64226
  Ordainketa Zatikatzea/Geroratzea
 • 64227
  Ordainagiriak helbideratzea
 • 64181
  Trakzio mekanikodun ibilgailuen alta (TMIA)
 • 64323
  Gidaria identifikatzea trafikoko arau-hausteetan
 • 64347
  Nire Ordainketa (On-Line)
 • 6494
  Egoitza fiskala aldatzea
 • 6448
  Ordainagiriak
 • 64363
  Datu fiskalak kontsultatzea
 • 6459
  Hiri-Lurren Balio-Gehikuntzaren gaineko Zerga: kudeaketa
 • 64207
  Ordainketa-gutunak
 • 64360
  Notarietzentzako eskrituren erregistroa
 • 73
  Zergak, Katastroa, Izunak eta Dirubilketa
 • 73302
  TMIZ itzultzea
 • 7341
  Zergengatiko diru-sarrerak itzultzea
 • 73311
  Ondasun gaineko Zerga (OHZ), hobariak eta zerga-salbuespenak
 • 73212
  TMIZtik salbuestsia izateko eskabidea
 • 73447
  Katastroko datuak kontsultatzea
 • 73138
  Obra berriaren deklarazioa
 • 7364
  Katastroko datuak aldatzea
 • 73837
  Tokiko zerga-arloko erakunde laguntzaileen udal-erregistroa
 • 63
  Lizentziak eta baimenak Obretarako, bide publikoa okupatzeko eta abarretarako
 • 63197
  Arma-lizentzia
 • 6363
  Kaleko salmenta, denboraldiko postu finko bidez
 • 6384
  Taxi-lizentziaren titulartasuna aldatzea
 • 63182
  Taxi-ibilgailua aldatzea
 • 63127
  Taxi-lizentzia
 • 63427
  L-1 Jarduera Sailkatuaren Lizentzia
 • 63433
  L-7 Lehen Erabilerako lizentzia
 • 63434
  L-8 Merkataritza-lokalean obrak egiteko eta erabilera aldatzeko lizentzia
 • 63436
  L-10 Hirigintza zatitu, bereizi edo elkartzeko lizentzia
 • 63437
  L-11 Udal jabari publikoko lurpean obrak egiteko lizentzia
 • 63438
  L-12 Publizitate-hesiak, -dorreak, -kartelak edo -errotuluak jartzeko lizentzia
 • 63439
  L-13 Debekatutako aparkatzeko plakak jartzeko lizentzia
 • 63435
  L-9 Eraispenetarako lizentzia
 • 63112
  Obra lizentzia luzatzea
 • 63174
  Eskaera bide publikoa okupatzea: jaietan postu ibiltariak jartzea
 • 63330
  Ostalaritzako terrazak instalatzea
 • 63331
  Eskarea bide publikoa okupatzea: Jaietan txosnak, lonjak eta barrak jartzeko baimena
 • 63802
  Uribarri kalean aldian-aldian egiten den merkatu txikian kaleko salmentarako postua jartzeko eskaera
 • 63332
  Uribarri kalean aldian-aldian egiten den merkatu txikian kaleko salmentarako postuak jartzeko baimena
 • 63418
  C-1 Etxebizitza barruko obren jakinarazpena
 • 63419
  C-2 Eraikinaren eremu komunetako obren komunikazioa
 • 63420
  C-3 Merkataritza-lokaletako obren jakinarazpena
 • 63421
  C-4 Edukiontzia edo obra-hondakinen sakak jarri izanaren komunikazioa
 • 63423
  C-5 Aurretiazko Komunikazioa behar duen jardueraren hasiera
 • 63424
  C-6 Jarduera Sailkatuaren Lizentzia behar duen jardueraren hasiera
 • 63426
  C-8 EIT txostena egin izanaren jakinarazpena
 • 63428
  L-2 Lokala egokitzeko obretarako lizentzia
 • 63429
  L-3 Eraikina mantentzeko edo konpontzeko obretarako lizentzia
 • 63430
  L-4 Eraikina eraberritzeko obretarako lizentzia
 • 63431
  L-5 Eraikuntza-obretarako lizentzia
 • 63432
  L-6 Eraikuntza-obrak hasteko baimena
 • 63455
  Eskaera bide publikoa okupatzea: jaietaan kamioi-dendak baimentzea
 • 63425
  C-7 Jardueraren titulartasuna aldatu izanaren komunikazioa
 • 78
  Hirigintza
 • 7883
  Eraikinen aurri-deklarazioa
 • 78185
  Birpartzelazio-proiektuak
 • 78797
  Aparkatzea debekatuta duten plaken titularitatea aldatzea edo baja ematea
 • 78238
  Hirigintzari buruzko kontsulta
 • 7865
  Desjabetzeak
 • 78125
  Igogailuak jartzeko, igogailura sartzeko kotak txikitzeko eta eskailera-igogailua jartzeko diru-laguntzak
 • 78445
  EIT txostenean jasotako lanak egiteko diru-laguntzak
 • 78536
  Birgaitze-lanak egiteko dirulaguntzak San Fausto 13 eta San Fausto 20-22ko bizitegi-eraikinetan
 • 7868
  Urbanizazio-proiektuak eta obra osagarrien proiektuak
 • 70
  Udal hilerria
 • 70215
  Hilerria: Uko egiteko eta hileta-eskubideak erreskatatzeko eskaera
 • 70303
  Hilerria: Nitxo eta panteoietan obrak
 • 70114
  Hilerria: Hilobiratzeak
 • 70233
  Hilerria: Hilobratzei-eskubideak emateko eskaera
 • 70154
  Hilerria: Titulartasuna eskualdatzeko eta eguneratzeko eskaera
 • 70349
  Hilerria: Ikasketa medikoetarako hezurrak lagatzea
 • 70188
  Hilerria: Gorpuak hobitik ateratzea
 • 70672
  Hilerria: Hilobi-eskubideen emakidak luzatzeko eskaerak
 • 57
  Gizarte laguntzak, desgaitasuna eta mendekotasuna
 • 57155
  Gizarteratzeko Laguntza Berezia
 • 5775
  Etxez etxeko Laguntza Zerbitzua
 • 57222
  Desgaitasunaren balorazioa
 • 5753
  Aparkatze-txartela
 • 57476
  Informazioa, balorazioa, diagnostikoa eta orientazioa
 • 57477
  Telelaguntza
 • 5712
  Mendekotasunaren balorazioa
 • 57489
  Hipoteka-bitartekaritza
 • 57490
  Indarkeria matxistaren biktimentzako aldi baterako egoitza-zerbitzua
 • 57491
  Gizarte Larrialdietarako Laguntzak (GLL)
 • 57492
  Aldizkakoak ez diren udal laguntzak (AEUL)
 • 57479
  Esku-hartze sozioedukatibo eta psikosoziala
 • 57587
  Gizarte-bazterkeriako arriskuaren tramitazioa
 • 57588
  Haurren babesgabetasun-egoeretan esku hartzea
 • 57597
  Kotizatu gabeko pentsioa (KGP)
 • 57598
  Gizarte Ongizateko Funtsa (GOF)
 • 57599
  Emakume Zentroko plazako laguntza
 • 57600
  Gizatek
 • 57602
  Genero-Indarkeriaren Ordainketa Bakarreko Laguntza
 • 57603
  GLLen eta ULEPen justifikazioa
 • 57604
  Gizarte Ekintzako norgehiagokako diru-laguntzen eskaerak
 • 57605
  Gizarte Ekintzako diru-laguntza izendunen eskaerak
 • 57606
  Gizarte Ekintzako diru-laguntzen justifikazioa (izendunak eta CC)
 • 57675
  Aldi baterako ostatua, sortutako larrialdi-egoeretarako
 • 57676
  Etxean emakumeen aurkako indarkerian familian esku hartzeko programa
 • 57677
  Seme-alaben eta gurasoen arteko indarkerian familian esku hartzeko programa
 • 57678
  Familian esku hartzeko programa genero-indarkeriaren biktima diren adingabeengan
 • 57680
  Txostenak eta Ziurtagiriak eskatzea
 • 57682
  Mendekotasun-arriskuan dauden pertsonei arreta psikosozial eta hezitzailea emateko zerbitzua
 • 57779
  Gizarte-laguntza
 • 57836
  Adingabeen abusuen biktimentzako prebentzio- eta arreta-programa
 • 66
  Diru-laguntzak
 • 66530
  Garapenerako lankidetzako diru-laguntzen eskaerak
 • 66620
  Berdintasunerako diru-laguntzen eskaerak
 • 56
  Animaliak
 • 56151
  Txakurren identifikazioa eta erregistroa
 • 5687
  Txakurren datuak aldatzea eta erregistroan baja ematea
 • 56341
  Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak: Edukitze-Lizentzia
 • 56375
  Ingurumen-arloko salaketak
 • 67
  Gardentasuna eta parte-hartzea
 • 67415
  Informazio Publikorako Sarbidea
 • 67406
  BIZIA – Udal agendan ekitaldiak argitaratzea
 • 67217
  Elkarteen Erregistroan inskribatzea/aldatzea
 • 6777
  AKI (Abisuak, Kexak, Iradokizunak, Galderak eta Eskerrak)
 • 76
  Registro orokorra
 • 76521
  Sarrera-Erregistro Elektronikoa
 • 76524
  Aurretiko hitzordua hartu
 • 76679
  Eskaera bide publikoa okupatzeko baimena
 • 76681
  Berraztertzeko errekurtsoa aurkeztea
 • 76761
  Dokumentazioa aurkeztea
 • 91
  Erakunde autonomoak eta udal-erakundeak
 • 91859
  Ondare-erantzukizuneko erreklamazioak Kultur Etxea
 • 87
  Arlo ekonomikoa
 • 87402
  Hirugarrenaren alta
 • 87702
  Bermeak eratzea eta itzultzea
 • 89
  Ondarea
 • 89365
  Elkarteei udal lokalak lagatzea
 • 89609
  Jabeen erkidegoak (kuotak, komunitateko gastu orokorrak eta derramak ordaintzea)
 • 89610
  Udal-garajeen eskualdaketak
 • 89745
  Soloarteko udal garaje plazak alokatzeko eskaera, erosteko aukerarekin
 • 89762
  Soloarteko udal garaje-plazen alokairuaren baja
 • 89785
  Soloarteko garaje-partzela erosteko aukera gauzatzea
 • 89798
  Ondare-txostenak
 • 79
  Jarduera ekonomikoa, merkataritza eta enplegua
 • 79369
  Jardueraren amaierari buruzko komunikazioa
 • 79827
  Merkataritzako dirulaguntza izendunen eskaerak
 • 79612
  Merkataritzako diru-laguntzen eskaerak
 • 92
  Langileak kudatzea
 • 92873
  Egonkortze Plana: ARTISTA IRAKASLEA (PINTURA) - (Konkurtso-Oposizioa)
 • 84
  Udaltzaingoa
 • 84324
  Galdutako gauzak
 • 84325
  Garraio astunak gidatu, zaindu eta laguntzea
 • 844
  Zibil txostenak egitea
 • 84326
  Eremuak mugarritzea; trafikoa etetea eta zuzentzea
 • 82
  Inmigrazioa
 • 82547
  ZAE (Zurrumurruen Aurkako Estrategis) Basauri 2022
 • 86
  Bitartekaritza
 • 86339
  Auzokideen arteko bitartekaritza zerbitzua
 • 85
  Udalari erreklamazioak
 • 85130
  Ondare-erantzukizuneko erreklamazioak