Biztanleen errolda (HAZ)

Tratamenduaren helburua / Finalidad del tratamiento: Biztanleen erroldan alta emateko, baja emateko eta berritzeko eta datuak aldatzeko eskaerei erantzutea eta haiek kudeatzea. Erroldatze eta/edo bizikidetza ziurtagiriak eta agiriak egitea. Ohiko bizilekua eta helbidea egiaztatzea. Helburu historikoak, estatistikoak eta zientifikoak. Biztanleen Udal Errolda kudeatzea.
Datu motak / Tipos de datos: Identifikazio eta harremanetarako datuak Inguruabar sozialen datuak
Oinarri juridikoka eta zilegitasuna / Base juridica o licitud: Legezko betebeharra betetzea, DBEOren 6.1.c) artikulua. 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena. 690/1986 Errege Dekretua, uztailaren 11koa, Toki Erakundeen Biztanleriari eta Lurralde Mugaketari buruzko Erregelamendua onartzen duena. Ebazpena, 2015eko martxoaren 16koa, Idazkariordetzarena, EAEko administrazioarekiko elkarreragingarritasun hitzarmena.
Zein kolektibori eragiten dion / Colectivos de personas afectadas: Udalerriko bizilagunak
Atxikitze aldia / Periodo de retención: Ez dago datuak ezabatzerik; izan ere, erroldan baja eman arren, datuak gorde egin behar dira ziurtagirietarako eta ondorio historiko, estatistiko eta zientifikoetarako.
Segurtasun neurriak / Medidas de seguridad: Ezarritako segurtasun neurriak urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuaren (Administrazio Elektronikoaren esparruan Segurtasun Eskema Nazionala arautzen duena) II. Eranskinaren arabera (Segurtasun neurriak) aplikatutakoak dira.